Eye of Azshara

Eye of Azshara

10 Points

Defeat the Wrath of Azshara in Eye of Azshara.

Criteria

  • Kill Wrath of Azshara - Eye of Azshara

Series

  1. Eye of Azshara

  2. Heroic: Eye of Azshara

  3. Mythic: Eye of Azshara