Hyacinth Mushroom

20
Hyacinth Mushroom
Item Level 1
Quest Item