Dinosaur Bone

20
Dinosaur Bone
Item Level 1
Quest Item