Azerothian Diamond

20
Azerothian Diamond
Item Level 60
Sell Price: 1