Bloodgem Shard

20
Bloodgem Shard
Item Level 1
Sell Price: 1 75