Savannah Lion Tusk

20
Savannah Lion Tusk
Item Level 1
Quest Item