Zerillis

Zerillis
Humanoid
Level 48 (Rare Elite)
Reaction: A H