Vaelastrasz the Red

Vaelastrasz the Red

Dragonkin
Level 62 (Elite)