Lady Onyxia

Lady Onyxia
Dragonkin
Level 62 (Elite)
Reaction: A