Spirit of Korth'azz

Spirit of Korth'azz
Undead
Level ?? (Elite)