Subjugator Vaz'shir

Subjugator Vaz'shir
Demon
Level 68 (Normal)
Reaction: A H
Kill reputation:
+10 Kurenai
+10 The Mag'har

Location