Gatewatcher Gyro-Kill

Gatewatcher Gyro-Kill

Demon
Level 67-72 (Elite)

Location