Gatewatcher Gyro-Kill

Gatewatcher Gyro-Kill

Demon
Level 70-72 (Elite)

Location