Koi-Koi Spirit

Koi-Koi Spirit
Undead
Level 67-68 (Normal)
Reaction: A H

Location