Phantasmal Lash

Phantasmal Lash

Aberration
Level 70 (Normal)

Location