Phantasmal Lash

Phantasmal Lash

Aberration
Level ?? (Normal)

Location