Stone Giant

Stone Giant
Giant
Level 70 (Elite)
Reaction: A H

Location