Phantasmal Mammoth

Phantasmal Mammoth

Beast
Level 79-81 (Elite)

Location