Phantasmal Naga

Phantasmal Naga

Humanoid
Level 79-81 (Elite)

Location