High-Shaman Rakjak

High-Shaman Rakjak

Humanoid
Level 78 (Elite)

Location