King Krush

King Krush
Beast (Devilsaur)
Level ?? (Rare)

Location