Brain of Yogg-Saron

Brain of Yogg-Saron
Aberration
Level ?? (Elite)
Reaction: A H