Urel Stoneheart

Urel Stoneheart
Giant
Level 82 (Elite)
Reaction: A H