Strashaz Hydra

Strashaz Hydra

Beast (Hydra)
Level 59-61 (Elite)

Location