Shrike Bat

Shrike Bat

Beast (Bat)
Level 37-38 (Elite)

Location