Shrike Bat

Shrike Bat
Beast (Bat)
Level 37-38 (Elite)
Reaction: A H

Location