Shok'sharak

Shok'sharak

Aberration
Level 82 (Rare)

Location