Tyranitar

Tyranitar
Beast (Devilsaur)
Level ?? (Rare)