Tyranitar

Tyranitar

Beast (Devilsaur)
Level ?? (Rare)