Siame-Quashi

Siame-Quashi
Humanoid
Darkspear Elite
Level 85 (Elite)
Reaction: A H