Blazing Monstrosity

Blazing Monstrosity

Elemental
Level 86-87 (Elite)

Location