Stone Guard Stok'ton

Stone Guard Stok'ton
Humanoid
Level 63-70 (Normal)
Reaction: H

Location