Stone Guard Stok'ton

Stone Guard Stok'ton

Humanoid
Level 70 (Normal)

Location