Samantha Shackleton

Samantha Shackleton
Humanoid
Level 20 (Normal)
Reaction: H