Fe-Feng Ruffian

Fe-Feng Ruffian
Humanoid
Level 7 (Normal)

Location