Chian Chian

Chian Chian
Beast
Level 90 (Normal)
Reaction: H

Location