Akkolon

Akkolon
Beast
Spawn of Garalon
Level 90 (Elite)
Reaction: A H

Location