Stasis Trap

Stasis Trap
Humanoid
Level 90 (Elite)
Reaction: A

Location