Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Wrathion
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion
<The Black Prince>
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Finale Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Finale Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Finale Meeting Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Intro Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Intro Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Thunder King Patch Start Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wrathion Valor Kill Credit
??
Elite
Dragonkin
Wyrmkin Dreamwalker
??
Dragonkin
Wyrmkin Firebrand
??
Elite
Dragonkin
Wyrmrest Defender
??
Elite
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Black)
??
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Blue)
??
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Bronze)
??
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Green)
??
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Nether)
??
Dragonkin
Wyrmrest Protector Visual (Red)
??
Dragonkin
Wyrmrest Vanquisher (Bones)
??
Elite
Dragonkin
Wyrmrest Warden Visual (Black)
??
Dragonkin
Wyrmrest Warden Visual (Blue)
??
Dragonkin
Wyrmrest Warden Visual (Bronze)
??
Dragonkin
Wyrmrest Warden Visual (Green)
??
Dragonkin
Wyrmrest Warden Visual (Red)
??
Dragonkin
Wyrmwing Stalker
<Twilight Dragonflight>
??
Dragonkin
Yarzill Dragon Form
??
Elite
Dragonkin
Ysera
<The Awakened>
??
Elite
Dragonkin
Ysera
<The Dreamer>
??
Elite
A H Dragonkin
Ysera
<The Awakened>
??
Elite
A H Dragonkin
Yu'lon
<The Jade Serpent>
101
Elite
A H Dragonkin
Zyndragosa
??
Dragonkin