Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Oru'kai's Scepter
Frostfire Ridge90
A H Dragonkin
Oru'kai's Frost Anomaly
Frostfire Ridge1-90
A H Dragonkin
Orphaned Emerald Whelp
The Bastion of Twilight87
Elite
A H Dragonkin
Onyxien
Shattrath City70
A H Dragonkin
Onyxia's Elite Guard
??
Elite
Dragonkin
Onyxian Whelp
Onyxia's Lair80
A H Dragonkin
Onyxian Warder
Onyxia's Lair80
Elite
A H Dragonkin
Onyxian Lair Guard
Onyxia's Lair80
Elite
A H Dragonkin
Onyxian Drake
??
Dragonkin
Onyxian Drake
??
Elite
Dragonkin
Onyxia Mount
??
Dragonkin
Onyxia
Blackwing Descent88
Boss
A H Dragonkin
Onyx Sanctum Guardian
The Obsidian Sanctum81
Elite
A H Dragonkin
Onyx Netherwing Drake
??
Dragonkin
Onyx Flight Captain
The Obsidian Sanctum81
Elite
A H Dragonkin
Onyx Flamecaller
The Ruby Sanctum82
Elite
A H Dragonkin
Onyx Brood General
The Obsidian Sanctum81
Elite
A H Dragonkin
Onyx Blaze Mistress
The Obsidian Sanctum81
Elite
A H Dragonkin
Occulus the Corrupted
Tanaris49-50
Rare
A H Dragonkin
Occulus
??
Elite
Dragonkin
Obsidian-Cloaked Dragon
??
Elite
Dragonkin
Obsidian Whelp
Twilight Highlands84
A H Dragonkin
Obsidian Viletongue
Twilight Highlands85
A H Dragonkin
Obsidian Pyrewing
Twilight Highlands85
A H Dragonkin
Obsidian Hatchling
Twilight Highlands81
A H Dragonkin
Obsidian Hatchling
Twilight Highlands84
A Dragonkin
Obsidian Drake AERIALCOMBAT
??
Elite
Dragonkin
Obsidian Consort
Ulduar82
Elite
A H Dragonkin
Obsidian Consort
??
Elite
Dragonkin
Obsidian Charscale
Twilight Highlands85
A H Dragonkin
Obsidia
Twilight Highlands85
Elite
A H Dragonkin
Obsidia
Blade's Edge Mountains70
A H Dragonkin
Nyxondra's Egg
Badlands45
A H Dragonkin
Nyxondra's Broodling
Badlands46-47
A H Dragonkin
Nyxondra
Badlands47
Elite
A H Dragonkin
Nyxondra
Badlands45
A H Dragonkin
Nymn
Winterspring55
A H Dragonkin
Nozdormu the Timeless One
<Aspect of Time>
Dragon Soul ??
Elite
A H Dragonkin
Nozdormu the Timeless One
<Aspect of Time>
Dragon Soul ??
Elite
A H Dragonkin
Nozdormu the Timeless One
<Aspect of Time>
Dragon Soul ??
Elite
A H Dragonkin
Nozdormu
<Aspect of Time>
Dragon Soul ??
Elite
A H Dragonkin
Nozdormu
<The Timeless One>
??
Elite
A H Dragonkin
Nozdormu
<The Lord of Time>
??
Boss
A H Dragonkin
Nozari
<Keepers of Time>
Tanaris70
Elite
A H Dragonkin
Nozari
<Keepers of Time>
Tanaris60
Elite
A H Dragonkin
Noxious Whelp
Feralas35
A H Dragonkin
Novrastrasz
Twilight Highlands85
Elite
A H Dragonkin
Nostrastrasz
Twilight Highlands85
Elite
A H Dragonkin
Nostrastrasz
Twilight Highlands85
Elite
A H Dragonkin
Northrend Red Drake
??
Dragonkin
Northrend Red Dragon
??
Dragonkin
Njorndar Proto-Drake
??
Elite
Dragonkin
Njorndar Proto-Drake
Icecrown80
Elite
A H Dragonkin
Nishera the Garden Keeper
Dragonblight74
Elite
A H Dragonkin
Nihil the Banished
??
Elite
Dragonkin
Nightmare Wyrmkin
Sunken Temple52-54
Elite
A H Dragonkin
Nightmare Whelp
Sunken Temple52-53
A H Dragonkin
Nightmare Wanderer
Sunken Temple52-54
Elite
A H Dragonkin
Nightmare Suppressor
??
Elite
Dragonkin
Nightmare Scalebane
Sunken Temple53-54
Elite
A H Dragonkin
Nexus Watcher
Borean Tundra80
Elite
A H Dragonkin
Nexus Warden
<Servant of Arygos>
86
Elite
A H Dragonkin
Nexus Guardian
Dragonblight72
Elite
A H Dragonkin
Nexus Drake Hatchling
Borean Tundra72
A H Dragonkin
Nexus Drake
85
A H Dragonkin
Nethrandamus Taxi
??
Elite
Dragonkin
Nethrandamus
Nagrand (Outland)70
Elite
A H Dragonkin
Netherwing Whelp
??
Dragonkin
Netherwing Drake
??
Dragonkin
Netherwing Dragon
??
Dragonkin
Netherwing Ally
??
Dragonkin
Nether Whelp
Blade's Edge Mountains67
A Dragonkin
Nether Scion
??
Elite
Dragonkin
Nether Scion
The Bastion of Twilight87
Elite
A H Dragonkin
Nether Drakonid Boss (Purple)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid Boss (Green)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid Boss (Blue)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid Boss (Black)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid (Purple)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid (Green)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid (Blue)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drakonid (Black)
??
Elite
Dragonkin
Nether Drake
Netherstorm68-69
A H Dragonkin
Nether Dragon
Netherstorm70
A H Dragonkin
Neltharion
<The Earthwarder>
Ulduar ??
Boss
A H Dragonkin
Neltharion
<The Earth-Warder>
??
Elite
A H Dragonkin
Neltharaku
Shadowmoon Valley (Outland)72
Elite
A H Dragonkin
Nefarian (1)
??
Boss
Dragonkin
Nefarian
Blackwing Descent88
Boss
A H Dragonkin
Nazan
<Vazruden's Mount>
??
Elite
Dragonkin
Narillasanz
??
Rare Elite
Dragonkin
Named Twilight Dragonspawn
??
Dragonkin
Nal'taszar
Stonetalon Mountains27
Rare
A H Dragonkin
Nalice
<Ambassador of the Black Dragonflight>
Dragonblight75
Elite
A H Dragonkin
Nalice
<Leader of the Blackwyrm Cult>
Deadwind Pass85
Elite
A H Dragonkin
Nalice
??
Elite
Dragonkin
Myragosa
??
Dragonkin
Mottled Drake
??
Dragonkin
Mostrasz
??
Elite
Dragonkin
Mostrasz
??
Elite
Dragonkin