Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Kor'kron Mortar
??
Kor'kron Motivator
90
Elite
A Humanoid
Kor'kron Mount
??
Elite
Beast
Kor'kron Necrolyte
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Oracle
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Outrider
Northern Barrens90
A H Humanoid
Kor'kron Outrider
Northern Barrens90
A H Humanoid
Kor'kron Overseer
92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Overseer
Siege of Orgrimmar90-91
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Overseer
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Overseer
Northern Barrens90
A H Humanoid
Kor'kron Overseer
??
Humanoid
Kor'kron Overseer
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Overseer
Echo Isles90
H Humanoid
Kor'kron Overseer
??
Humanoid
Kor'kron Paratrooper
A Little Patience90
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Paratrooper
??
Humanoid
Kor'kron Pillager
Dragonblight73-74
Elite
H Humanoid
Kor'kron Pilot
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Priest
Assault on Zan'vess90
A Humanoid
Kor'kron Primalist
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Provisioner
Siege of Orgrimmar89-90
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Reaper
Siege of Orgrimmar90-91
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Reaver
??
Humanoid
Kor'kron Reaver
Kun-Lai Summit90
A Humanoid
Kor'kron Reaver
Kun-Lai Summit90
H Humanoid
Kor'kron Reaver
Kun-Lai Summit90
A Humanoid
Kor'kron Reaver
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Reaver
Icecrown Citadel82
Elite
A Humanoid
Kor'kron Reaver
Icecrown Citadel82
Elite
H Humanoid
Kor'kron Reaver
Icecrown, Dalaran80
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Reaver
110
Elite
H Humanoid
Kor'kron Rider
Shadowmoon Valley (Outland)65
H Humanoid
Kor'kron Riding Wolf
??
Beast
Kor'kron Rocket
??
Elite
Kor'kron Rocketeer
82
Elite
A Humanoid
Kor'kron Scout
Kun-Lai Summit90
A Humanoid
Kor'kron Scout
??
Humanoid
Kor'kron Scout
14
Elite
H Humanoid
Kor'kron Sentry
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Sentry Totem
??
Totem
Kor'kron Sergeant
82
Elite
A Humanoid
Kor'kron Shadowblade
The Secrets of Ragefire90
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Shadowmage
Siege of Orgrimmar90-91
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Shadowmage
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Shin
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Shock Force
??
Humanoid
Kor'kron Shock Force
??
Humanoid
Kor'kron Shock Force
??
Humanoid
Kor'kron Shock Force
??
Humanoid
Kor'kron Shock Force
??
Humanoid
Kor'kron Shredder
91-92
Elite
H Mechanical
Kor'kron Shredder
92
Elite
A Mechanical
Kor'kron Shredder
92
Elite
A Mechanical
Kor'kron Siegemaster
91-92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Skullsplitter
Siege of Orgrimmar89-92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Sky Guard [DND]
??
Beast
Kor'kron Sky Guard Rider [DND]
??
Humanoid
Kor'kron Slayer
??
Humanoid
Kor'kron Slayer
??
Humanoid
Kor'kron Sniper
92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Sniper
82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Soulbreaker
Echo Isles90
Elite
H Humanoid
Kor'kron Spisak
The Jade Forest85
Elite
H Humanoid
Kor'kron Spotter
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Squad Commander
??
Humanoid
Kor'kron Squad Commander
Twilight Highlands85
H Humanoid
Kor'kron Squad Leader
Icecrown80
A H Humanoid
Kor'kron Stalker
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Subjugator
Echo Isles90
H Humanoid
Kor'kron Supply Lines
??
Kor'kron Suppression Turret
Icecrown80
Elite
H Mechanical
Kor'kron Templar
Icecrown Citadel82
Elite
A Humanoid
Kor'kron Transport Pilot
Icecrown80
H Humanoid
Kor'kron Troop Transport
Icecrown80
Elite
A H Mechanical
Kor'kron Vanguard
73-74
Elite
A Humanoid
Kor'kron Vanquisher
Icecrown Citadel82
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Visionary
??
Humanoid
Kor'kron War Rider
Dragonblight75
A H Beast
Kor'kron War Rider
Dragonblight72
H Beast (Feathermane)
Kor'kron War Wolf
90-92
Elite
A H Beast (Wolf)
Kor'kron War Wolf
92
Elite
A H Beast (Wolf)
Kor'kron Warbringer
92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Warmonger
??
Humanoid
Kor'kron Warmonger
??
Humanoid
Kor'kron Warrior
??
Elite
Humanoid
Kor'kron Warshaman
Siege of Orgrimmar92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Warshaman
Siege of Orgrimmar91-92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Wild Gun
92
Elite
A H Humanoid
Kor'kron Wind Rider
??
Humanoid
Kor'kron Wind Rider
Shadowmoon Valley (Outland)70
Elite
H Humanoid
Kor'kron Windrager
Dragonblight73-75
Elite
H Humanoid
Kor'kron Windrager
??
Humanoid
Kor'kron Wolf Pup
90
Elite
A H Beast (Wolf)
Kor'kron Wyvern Mount (Wrathgate)
??
Beast
Kor'kron Wyvern Rider
65
A H Humanoid
Kor'kron's Mount
??
Beast
Korla
<Hunter Trainer>
Orgrimmar40
H Humanoid
Kor'lok
<The Ogre King>
Ashran102-112
Elite
A H Humanoid
Korm Bonegrind
<The Machinist>
Gilneas12
Elite
A Humanoid