Mythic: Garothi Worldbreaker

Mythic: Garothi Worldbreaker

10 Points

Defeat the Garothi Worldbreaker in Antorus, the Burning Throne on Mythic difficulty.