Mythic: Zek'voz

Mythic: Zek'voz

10 Points

Defeat Zek'voz in Uldir on Mythic difficulty.