Mythic: Lady Inerva Darkvein

Mythic: Lady Inerva Darkvein

10 Points

Defeat Lady Inerva Darkvein in Castle Nathria on Mythic difficulty.