Rae'shalare, Death's Whisper

Rae'shalare, Death's Whisper

Wielder of Rae'shalare, Death's Whisper.