Atiesh, Greatstaff of the Guardian

Atiesh, Greatstaff of the Guardian

Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian.