Azerothian Diamond

200
Azerothian Diamond
Crafting Reagent
Item Level 60
Sell Price: 1