"New!" Kaja'Cola

20
"New!" Kaja'Cola
Item Level 1
Unique (20)
Use: Kaja'Cola! It gives you IDEAS! (TM)
(1.5 sec cooldown)
"The new taste of Kaja'Cola!"