Tiki Tumbler

Tiki Tumbler
Item Level 115
Requires Level 110
"Comes in a Souvenir Tiki Tumbler."
Sell Price: 8 12