Empty Venom Sac

20
Empty Venom Sac
Item Level 1
Sell Price: 8 30