Nether Vortex

200
Nether Vortex
Crafting Reagent
Item Level 1
Sell Price: 2
Dropped by Lady Vashj - Serpentshrine Cavern.