Scything Talon

20
Scything Talon
Item Level 1
Sell Price: 13 25