Kaja'Cola

20
Kaja'Cola
Item Level 1
Unique (20)
Use: Kaja'Cola! It gives you IDEAS! (TM)
(1.5 sec cooldown)