Chimera's Eye

200
Chimera's Eye
Crafting Reagent
Item Level 85
Sell Price: 50